Spolok priateľov krásneho umenia, pobočka Muszyna

Počiatky organizovania umeleckej tvorivosti v Muszyne siahajú do 60-tych rokov minulého storočia. V tom čase pôsobil v Muszyne kabaret Čierna mačka (Czarny kot) a tiež aj klub Ruchu - Okolo sveta (Dookoła Świata). Prvý tvorivý spolok v Muszyne vykonával svoju činnosť na prelome 60-tych a 70-tych rokov. Vznikol z iniciatívy kustóda muszynského Regionálneho múzea PTTK Karola Rojnu. Tento jeho zakladateľ prezentoval hodnoty nášho regiónu predstavujúc muszynské umelecké pamiatky maľované na skle, krajinky a ilustrácie k legendám. Ďalšie spoločné zámery muszynskí umelci zrealizovali v 90-tych rokoch pripravením série výstav pod názvom Salón pozvaných (Salon zaproszonych). Komisármi výstav, ktoré boli v tom čase zorganizované boli medzi inými aj Janusz Krzyżanowski, Zbigniew Gruczelak, Barbara Cąplak či Juliusz Jarończyk.

Cyklus výstav si kládol za cieľ prezentovať diela autora výstavy a jeho priateľov. Tieto spoločné podujatia vyústili do znovuoživenia muszynskej pobočky Spolku priateľov krásneho umenia dňa 22. januára 2002. Na inauguračnom stretnutí v Regionálnom múzeu PTTK sa zúčastnilo 17 umelcov z Muszyny. Prvá spoločná výstava spolku pod názvom Symbolický kvet (Kwiat Symboliczny) bola prezentovaná v galérii Civitas Christiana v Nowom Sączy. Ďalším veľkým predsavzatím bolo zorganizovanie výstavy nazvanej Znepokojuje ma (Nosi mnie) v galérii Domu Wspólnoty Polskiej, čiže niekdajšej Občianskej besedy vo Varšave. Autorom idey a jej hlavným organizátorom bol Muszynský almanach. Na práce autorov spolku v posledných rokoch dohliadali predsedovia muszynskej pobočky Zbigniew Gruczelak a Krystyna Łotek.

Vďaka spoločnému úsiliu členov spolku vznikla internetová stránka, na ktorej sú zobrazené diela a medailóny tvorcov v ňom združených. Sídlo spolku prichýlila Mestská knižnica v Muszyne a v jej malej galérii sa na autorských i tematických výstavách prezentujú domáci tvorcovia. Umelci svoje diela vystavujú tiež v areáli určenom na pitie minerálnej vody "Milusia". V roku 2005 okrem výstavnej činnosti zorganizoval Spolok priateľov krásneho umenia v spolupráci s Múzeom v Muszyne a Muszynským almanachom seminár na tému "Nakoľko je obraz zobrazením nášho vnútra a nakoľko naším vlastným výtvorom". Veľkým úspechom bol koncert sakrálnej hudby, ktorý zorganizovala predsedníčka muszynskej pobočky Spolku Krystyna Łotek.

Zúčastnili sa na ňom sólisti Komornej opery z Varšavy a členovia sláčikového kvarteta. Koncert sa uskutočnil vo farskom kostole sv. Jozefa v deň 35. výročia návštevy kardinála Karola Wojtyłu v Muszyne. Umelci spolupracujú aj pri organizácii medzinárodných výstav. V rokoch 2006 a 2007 sa muszynskí umelci zúčastnili poľsko-slovenských výstav Očarujúce naivné umenie (Cudna Sztuka Naiwna) a Farby pohraničia (Barwy Pogranicza). Aktivity muszynskej pobočky Spolku priateľov krásneho umenia vedie výbor v zložení Barbara Rucka (predsedníčka), Anna Gruczelak (tajomníčka),

Małgorzata Gałuś (pokladníčka).

Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Oddział w Muszynie
(Spolok priateľov krásneho umenia, pobočka Muszyna)
Rynek 31 33-370 Muszyna
Telefón: +48-18-471-4114



 
 

 

 
© TPSP
Muszyna
2007